Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Antidiskriminerings- och Miljöpolicy


Att i allt arbete utgå från alla människors lika värde, dvs. i datainsamling, analys, presentationer, rapporter mm.


Att uppmärksamma frågor om delaktighet, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion i samband med datainsamling, analys, presentationer och rapportering.


Att miljöfrågor integreras i det dagliga arbetet och att hänsyn till miljön tas vid varje beslut.


Att ta hänsyn till miljö- och rättvisemärkning vid inköp, kontorsdrift, energianvändning samt att minska förbrukningen. 


Att ta hänsyn till miljön vid val av transportsätt.


Att återvinna och sorterar avfall.


Att arbeta aktivt för att utveckla firmans kunnande på områden som diskriminering, jämställdhet och miljö.


Att arbeta inom ramen för en god konsultetik.


Att i dialog med uppdragsgivaren identifiera krav och förväntningar i det enskilda uppdraget samt att genomföra våra tjänster utifrån de överenskommelser som gjorts.


Att genomföra uppdrag på ett professionellt sätt.


Att arbeta med en bra och transparent genomförandeprocess för att nå ett lyckat slutresultat.


Att endast samverka med organisationer och företag som har en god miljö- och antidiskrimineringspolicy.


Att följa aktuell lagstiftning.