Projektledare för forskningsprojekten (2008-2011): Tolken - en kulturell mellanhand och Bakom stängda dörrar - tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, (www.tolkprojektet.se). Förstnämnda projekt finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och det andra medfinansierades av Europeiska flyktingfonden III

Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Tidigare anställningar

Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper (etnologi), 1986-1996 och 2004-2011. Forskare och universitetslektor

      ”Encounter with strangers”, ett mångdisciplinärt projekt (1991-1996) 

      Kurser på A, B och C nivå vid Etnologiska institutionen, institutionen för Nordiska språk och Campus Helsingborg, (1986-1993, 2004-2009) 

      Externa utbildningar för andra universitet och högskolor, kommuner, statliga verk, enskilda organisationer samt utbildningsradion, 1986 ff. 

Imer, Malmö högskola 2004 – 2005. Universitetslektor

 Migrationsverket 2002-2004

            Expertuppdrag i Rumänien under : ”Mid term expert” i ett

            Twinning  project” mellan Rumänien, Danmark och Sverige.

            Arbetsområde: integration av flyktingar m.fl.

Hässleholms kommun, 1973-1990:

      Föreståndare för Hässleholms invandrarservice, 1980 – 1990

      Koordinator för modersmålsundervisningen på grund- och gymnasieskola, 1980-1990 

      Lärare for skolpliktiga barn till asylsökande och flyktingar, alla stadier, 1977–1981 

      Mellanstadielärare, 1973–1977