2014:             Utvärdering av Handelscollege Ungdom Malmö. Ett projekt för arbete inom handel och service. Slututvärdering. Projektägare: Medborgarskolan Syd. (Norström & Norberg)

2013:             Delutvärdering av Handelscollege Ungdom Malmö. Ett projekt för arbete inom handel och service. Projektägare: Medborgarskolan Syd. (Norström & Norberg)

2012:             Valideringstolkprojektet. En resultatutvärdering. (Fioretos  Norström) - pdf på: www.valideringstolk.se

1992:             Röda Korsets fyra förläggningar. Ideologi och praktik (Alsmark & Norström, Röda Korset). Se även under publikationer.

Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Utvärderingar

2015:             National Evalutation Report on the Results and Impacts of Actions Co-Financed by the European Fund for the Integration of Third-Country Nationals Concerning the Period 2011 to 2013. Uppdragsgivare: Integrationsfonden, Europeiska Socialfonden.


2014:             Utvärdering av projektet Frivillig återvandring till    Bosnien och Hercegovina - Hur gick det sen? Projektägare: Institutet för lokal och regionaldemokrati, Växjö            

2012:             The reception and introduction of asylum seekers and new arrivals in Gothenburg. Successes and failures in the development of a new system. Rapport på uppdrag av ESF Sweden. (Norström & Norberg)

pdf på engelska på www.fluchtort-hamburg.de/fileadmin/pdf/2012/City_report_Gothenburg.pdf

2007:             Länken till arbete (Medborgarskolan), ESF inom Växtkraft Mål 3.

2006:             Återvandringsprogram/Rådgivning beträffande återvandring (swera).

2006:             Med föreningen som språngbräda mot anställning. Utvärdering av projekten Språngbrädan 1 och 2 (Medborgarskolan), ESF inom Växtkraft Mål 3.

2006:             Ankomst Göteborg – Ett Equalprojekt: Slutrapport (GöteborgsInitiativet).

2005:             Med föreningen som språngbräda mot anställning. Utvärdering av projektet Språngbrädan 1 (Medborgarskolan), ESF inom Växtkraft Mål 3.

2004:             Ankomst Göteborg – Ett Equalprojekt: Mittutvärdering (GöteborgsInitiativet).

2002:             Vardagsrasism – finns den? (Karlskrona kommun).

2001:             Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Svenska Röda Korsets Center för torterade flyktingar och Human Rights Foundation of Turkey (Röda Korsets Center för Torterade Flyktingar).

2000:             Partnerskap för humanitet – ett projekt för att utveckla metoder för att stödja torterade flyktingar som söker arbete, Röda Korsets Center för Torterade Flyktingar. Se även under publikationer.

1999:             Mottagandet av asylsökande och flyktingar – en översyn (SIV).

1997:             Oasen: En rapport om projektet Oasen (Folkhälsoinstitutet).

1994:             Utvärdering av Internationella Röda Korsets psykosociala program vid flyktingläger i det forna Jugoslavien (Internationella Röda Korset).