2019: Interpreting or Brokering in Swedish Public Service Institutions: the use of Children for Multilingual Communication. Under publicering i Journal of Language and law (juni 2019). (Gustafsson, Norström, Höglund)


2018: Barn och andra anhöriga som tolkar och medlar inom sjukvård och socialtjänst. Rapport. Socialstyrelsen. Juni 2018. (Gustafsson, Norström, Firoetos & Höglund) 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-5-13.pdf


2014: Utvärdering av Lärande kring frivillig återvandring och social reintegration i hemlandet 2014. En uppföljningsstudie av frivillig återvandring från Sverige till BiH. Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö. (Norström & Norberg)


2014: Tolkade möten: Tolkningens betydelse för rättssäkerhet

och integration. Lund: Studentlitteratur.  (Fioretos, Gustafsson & Norström)


2014: Samtal med barn genom tolk. I: Söderbäck, Maja (red.) Samtal med barn och unga inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Fioretos, Gustafsson & Norström)


2014: Utvärdering av Handelscollege Ungdom Malmö. Ett projekt för arbete inom handel och service 2011-2013. (Norström & Norberg)


2013: Tolkars roll och yrkesetik. I: Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning.  Stockholm: Språkrådet. (Norström, Gustafsson & Fioretos)


2013: Att få vara den man är. I: Bak & Brömsen (red.) Barndom och Migration. Umeå: Boréa. (Gustafsson, Fioretos & Norström)

 

2013: The interpreter – a cultural broker? I: Critical Link publications, Interpreting in a changing landscape. John Benjamins publishing Company, Amsterdam Netherlands and Herndon, USA. (Gustafsson, Fioretos & Norström)


2013: Vad betyder tolken i mötet med barnet? I: Köhler, Marie (red.) Barn i Malmö. Skilda villkor ger ojämlik hälsa. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommissionen för ett socialt hållbarn Malmö. Malmö: Malmö stad. (Fioretos, Norström & Gustafsson)


2013: The reception and introduction of asylum seekers and new arrivals in Gothenburg. Successes and failures in the development of a new system. I: Seukwa, Louis Henri (red.) Integration of Refugees into the European Education and Labour Market. Requirements for a Target Group Oriented Approach. Frankfurt am Main: Peter Lang GMBH. ISBN 978-3-631-64152-4. (Norström & Norberg)


2012: Att tolka för barn: Tolkars erfarenheter. Barnbladet. Tidsskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor. Årg. 37, nr 1:2012 s 18-20. (Gustafsson, Fioretos & Norström) www.barnbladet.org


2012: Between Empowerment and powerlessness: Separated minors in Sweden. New Directions in Child and Adolescence Development. Nummer 136. s. 65-77 ISSN 1520-3247; E- ISSN 1534-8687. (Gustafsson, Norström & Fioretos)


2012: Community interpreter training in spoken languages in Sweden. International Journal of Interpreter Education, Conference of Interpreter Trainers Volume 4 (2) s. 24-38 ISSN#2150-5772. (Gustafsson, Norström & Fioretos)


2012: Interpreters in Sweden – A tool for equal rights.

Journal of Theory and Criticism Theme: Challenging Boundaries: Interdisciplinary Approaches to Interpreting. (Norström, Gustafsson & Fioretos)


2012: Working conditions of community interpreters in Sweden: Opportunities and shortcomings. Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting. Volume 14, Nr. 2 2012 s. 242- 260. ISSN 1384-6647/ E-ISSN 1569-982X. (Norström, Fioretos & Gustafsson)


2012: Recension av Nylund Skog, Susanne: Livets vägar.

RIG Kulturhistorisk tidskrift, s. 242-243. ISSN 0035-5267.


2012 : The reception and introduction of asylum seekers and new arrivals in Gothenburg. Successes and failures in the development of a new system. Rapport på uppdrag av ESF Sweden. (Norström & Norberg) - www.fluchtort-hamburg.de/fileadmin/pdf/2012/City_report_Gothenburg.pdf


2012: Valideringstolkprojektet. En resultatutvärdering. (Fioretos & Norström)


2011: Brister i tolkning hotar rättssäkerheten. Dagens medicin 30 augusti 2011 (Fioretos, Gustafsson & Norström)


2011: Bristfällig tolkservice – hot mot rättssäkerhet.

Dagens Arena 30 augusti 2011. (Norström, Gustafsson & Fioretos) www.dagensarena.se/debatt/forskare-bristfallig-tolkservice-hot-mot-rattssakerheten

 

2011: Interpreters in Sweden – A tool for equal rights.

Journal of Theory and Criticism Theme: Challenging Boundaries: Interdisciplinary Approaches to Interpreting. Volume 19 2011. s. 59 – 75. ISBN 1106-1170. (Norström, Gustafsson & Fioretos)


2011: Tolkens roll och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Tolkprojektets slutrapport. (Norström, Gustafsson & Fioretos). www.tolkprojektet.se


2010: Att få vara en person. Invandrare och minoriteter nr 5-6 november 2010 s 48-51 (Fioretos, Gustafsson & Norström)


2010: Community interpreting in Sweden and its significance to guaranteeing legal and medical security. Sens Public,

4 oktober 2010. www.sens-public.org/spip.php?article781


2010: To receive with grace – the reception of separated minors arriving in Sweden. Diskurs Kindheits und Jugendforschung, nr 2, 2010, s 169-180. (Norström & Gustafsson)


2010: Recension av: Vinna eller försvinna av Annette Rosengren. Rig. 2010:2, s. 115-117.


2007: Aspects of working with refugees and asylum seekers. IOM.


2006: Att skapa mening: Några invandrarkvinnors erfarenheter.

I: Småländska kulturbilder. Jönköpings läns museum.


2004: I väntan på asyl: retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Avhandling. Umeå: Boréa förlag.


2002: Finns "vardagsrasism"? En studie över strukturella

mekanismer och föreställningar som kan ligga till grund för

rasism, marginalisering och diskriminering i Karlskrona.

Karlskrona: Karlskrona kommun.


2001: To see the other. I: Povrzanovic Frykman (red.) Beyond

Integration. Challenges of belonging in Diaspora and Exile.

Nordic Academic press.


2000: Från hopp till desperation. Om självmord i asylärenden.

I: Rystad & Lundberg (red.) Att möta främlingar. Lund: Arkiv förlag.


2000: Partnerskap för humanitet: en utvärdering av EU-projekt med stöd av Europeiska socialfonden, mål 3. Stockholm: Röda korsets center för torterade flyktingar.


1999 och tidigare


1999: Mottagandet av asylsökande och flyktingar: en översyn. Migrationsverket: 1999


1999: Zimbabwe - ett närområde. I: Svenska flyktingrådets serie om länder (1999:1).


1996: Utred först – lagstifta sedan. I: Invandrare och Minoriteter nr 1996 05/06, s. 12-13


1995: En plats bland oss. Om svensk flyktingpolitik. I: Westin & Hasselrot (red.) Invandring och ungdomsopinion. Bakgrund och belysning. Barn- och Ungdomsdelegationen och Ungdom mot Rasism. (Norström & Svensson)


1992: Röda korsets fyra förläggningar: ideologi och praktik. Rapportserie/Flyktingenheten, Röda korset, 1103-5013; 1992:4. (Alsmark & Norström)


1992: Malawi & Moçambique. I: Svenska flyktingrådets serie om länder (1992:4)


1990: Kulturella rädslor och hotbilder. I: En framtida flykting- och immigrationspolitik. Slutrapport från seminarium i Lund den 7 november 1990 och konferens i Stockholm den 5 december 1990 arrangerat av Forum för Etnicitets- och Kulturmötesstudier vid Lunds universitet och Svenska flyktingrådet. Svenska flyktingrådets rapportserie Nummer I-1991.


1988: Människan som kulturvarelse - Vårt möte med främlingen. Nyfikenhet eller rädsla. I:Frans (red.) ”Välkommen i Princip”. Rapport från ett seminarium om invandrar- och flyktingfrågor, rasism och invandrarfientlighet.


1986: Till ett fritt land: en etnologisk undersökning av en grupp kinesiska flyktingars första möte med Sverige och svenskarna. Statens Invandrarverk. (Kronmarker & Norström)


1985: Att synas är att finnas. En film producerad av Utbildningsradion. (Norström, Pauli & Stenlund)


1983: Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd lämnas utan bifall. I: Jönsson & Kihlbom (red.) Flykten till oss. Rädda Barnen: Skeab förlag. (Norström & Stenlund)